Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti ADSAFE, spol. s ro

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1. prevádzkovateľ

Internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.adsafe.sk (ďalej len " internetový obchod ") je prevádzkovaný spoločnosťou ADSAFE, spol. s ro, so sídlom Bělohorská 274/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 020 09 463, DIČ CZ02009463, vedená na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 21477 (ďalej len " prevádzkovateľ "), bankové spojenie: Fio banka, as, číslo účtu: 2200487107/2010.

1.2. kupujúci

1.2.1 Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len " kupujúci ").

1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len " spotrebiteľ ").

1.2.3. Podnikateľom je kupujúci osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len " podnikateľ ").

1.3. Obchodné podmienky

1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len " obchodné podmienky ") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi prevádzkovateľom (ako predávajúcim) a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len " kúpna zmluva ").

 

1.3.2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatným pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

 

1.3.3. Právne vzťahy prevádzkovateľa s kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len " občiansky zákonník "). Právne vzťahy prevádzkovateľa so spotrebiteľom sa súčasne riadi zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o ochrane spotrebiteľa ").

2. Uzavretie kúpnej zmluvy, spôsob dopravy a platby

2.1. Ponuka tovaru

2.1.1. Tovar ponúkaný prostredníctvom stránok internetového obchodu je ponukou tovaru, ktorá má (najmä s ohľadom na skutočnosť, že trezory a sejfy sú špecifickým druhom tovaru) len informatívny charakter, a to najmä ak sa jedná o konkrétnu farebné prevedenie tovaru, resp. konkrétny farebný odtieň tovaru, hmotnosť tovaru (každý trezor / trezor rovnakého typu môže s ohľadom na ručnú výrobu obsahovať rôzne množstvo vyplňovacie hmoty), rozmery (hĺbky trezorov sú zvyčajne uvádzané bez zámkov, kľučiek, atď.). 2.1.2. Fotografie tovaru ponúkaného prostredníctvom stránok internetového obchodu sú tiež vždy iba ilustratívne.

2.1.3. Ponuka tovaru sa nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť elektronicky pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najprv vyberie tovar, o ktoré má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri článok. 2.4. Ods. 2.4.1. Týchto obchodných podmienok) a spôsobu platby (pozri článok. 2.5. Ods. 2.5.1. Týchto obchodných podmienok) kupujúci potvrdí svoju objednávku kliknutím na ikonu " odoslať objednávku ", čím podá záväzný (zo strany kupujúceho) návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

2.2.2. Pred odoslaním objednávky prevádzkovateľovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

 

2.2.3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1. Prevádzkovateľ prijme návrh kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávku), ak tento návrh nie je v rozpore s obchodnými podmienkami a prevádzkovateľ nemá konkrétny dôvod domnievať sa, že kupujúci kúpnu zmluvu poruší. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu prostredníctvom správy na elektronickú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke.

2.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je prevádzkovateľom zaslaný kupujúcemu na elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

2.3.3. V prípade, že má byť tovar špeciálne objednaný, importovaný, vyrobené či upravené na prianie kupujúceho, potom platí, že objednávka kupujúceho je iba dopytom kupujúceho, na základe ktorej prevádzkovateľ zašle kupujúcemu záväznú (zo strany prevádzkovateľa) ponuku, a to na elektronickú adresu kupujúceho , ktorú kupujúci uviedol vo svojej dopyte alebo (podľa voľby prevádzkovateľa) návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy v listinnej podobe. Ponuka prevádzkovateľa je v takomto prípade pre prevádzkovateľov záväzná 14 kalendárnych dní. Kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená buď akceptáciou ponuky prevádzkovateľa vo forme e-mailu odoslaného kupujúcim na elektronickú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy v uvedenej lehote alebo podpisom kúpnej zmluvy (v listinnej podobe) oboma zmluvnými stranami v uvedenej lehote v prípade, že prevádzkovateľ navrhol kupujúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy v listinnej podobe.

2.3.4. Záujemca vstupom do internetového obchodu súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. Náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.3.5. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v jazyku slovenskom.

2.4. Spôsob balenia a dopravy

2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob balenia a dodania tovaru určuje prevádzkovateľ. V prípade, že je spôsob balenia alebo dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko s takým spôsobom balenia a dopravy spojené, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob balenia či dopravy.

 

2.4.2. O odoslaní tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vytvorení objednávky.

2.4.3. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať k cene tovaru náklady na balenie tovaru v skutočnej výške, ako aj náklady na zaslanie (dopravu) tovar k cene tovaru podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.4.4. V prípade zasielania tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k štandardnej cene dopravy dodatočné náklady za dopravu do zahraničia.

2.5. Kúpna cena a spôsob platby

2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby:

 • bankovým prevodom po dokončení objednávky (číslo bankového účtu pozri článok. 1. ods. 1.1. týchto všeobecných obchodných podmienok),

 • na dobierku až pri prevzatí od prepravcu, tj. v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

 • v hotovosti v showroome na adrese sídla prevádzkovateľa (pozri článok. 1. ods. 1.1. týchto všeobecných obchodných podmienok) alebo v showroome na adrese Jamnická 223, 738 01 Frýdek-Místek, Staré Mesto.

2.5.2. Pri voľbe platby bankovým prevodom uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísania príslušnej čiastky na účet prevádzkovateľa. Platba bude kupujúcim prijímajú na základe elektronickej pre-forma faktúry (výzvy k platbe) alebo podľa voľby prevádzkovateľa zálohovej faktúry vystavenej prevádzkovateľom a zaslané kupujúcemu na elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke, s čím kupujúci výslovne súhlasí. Splatnosť takejto pre-forma faktúry, poťažmo zálohové faktúry činí zvyčajne sedem (7) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Po úhrade kúpnej ceny kupujúcim vystaví prevádzkovateľ kupujúcemu v elektronickej podobe faktúru, resp. konečnú faktúru, so všetkými náležitosťami daňového dokladu podľa príslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s čím kupujúci tiež výslovne súhlasí.

2.5.3 V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za zariadenia dobierky k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Elektronický daňový doklad bude zaslaný kupujúcemu po úhrade kúpnej ceny tovaru, a to na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, s čím kupujúci výslovne súhlasí. S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zabezpečenie bezproblémového zásobovania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu neumožniť kupujúcemu platbu tovaru na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, a to najmä v prípade, že sa jedná o kupujúceho, ktorý napr. Už v minulosti tovar od prevádzkovateľa neprevzal, resp., ktorý si v rámci jednej objednávky alebo jedného kalendárneho dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 100.000, - Kč vč. DPH.

2.5.4. Všetky zmeny, najmä vrátane zmien kúpnych cien tovarov, v internetovom obchode sú vyhradené. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená, resp. platná v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2.5.5. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH. Pokiaľ nie je u ceny výslovne uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.5.6. Podľa zákona o evidencii tržieb je prevádzkovateľ ako predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Kupujúci súhlasí s vystavením účtenky v elektronickej podobe.

2.5.7. Vzhľadom na to, že ku kúpe tovaru dochádza za použitia komunikačných prostriedkov na diaľku, kupujúci berie na vedomie, že z podstaty veci je vylúčená možnosť prehliadky tovaru zo strany kupujúceho pred uhradením kúpnej ceny a prevádzkovateľ je tak oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny pred prezretím, resp. prevzatím tovaru.

2.5.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady (náhradu škody) spojené s jeho objednávkou a najmä potom náklady na zaslanie tovaru, ak ho kupujúci neprevezme.

2.6.3. Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú prevádzkovateľom považované za správne.

2.6.4. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

2.6.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.6.6. Všetky oznámenia prevádzkovateľa môžu byť kupujúcemu doručovaná na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia lehota a miesto plnenia

3.1.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne. V prípade platby bankovým prevodom po dokončení objednávky prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaní platby na jeho bankový účet. Dostupnosť tovaru a dodacia lehota, ak je pri tovare uvedená, má iba informatívny charakter a nie je pre prevádzkovateľov záväzná.

3.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené oneskorením odoslanie alebo doručenie tovaru z akéhokoľvek dôvodu. Prevádzkovateľ odosiela tovar naraz viac kupujúcim, a to zvyčajne raz týždenne.

3.1.3. Miestom plnenia je miesto uvedené v objednávke, resp. v kúpnej zmluve.

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

3.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru tiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

3.2.2. Tovar je doručovaný zvyčajne v čase od 8:00 do 18:00 hod. V prípade, že strany nedohodli osobné prevzatie tovaru v jednom zo showroomov uvedených v čl. 2.5. ods. 2.5.1. týchto obchodných podmienok, je kupujúci povinný byť v deň dodania tovaru v období podľa prvej vete tohto odseku k dispozícii v mieste plnenia. V prípade, že je kupujúcemu známe, že v uvedenú dobu nebude v mieste plnenia prítomný je povinný túto skutočnosť bezodkladne, najmenej však jeden pracovný deň pred plánovaným doručenia tovaru, oznámiť elektronickým spôsobom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@adsafe.sk .

3.2.3. Súčasťou dodávky je doklad o zakúpení tovaru, ktorý uvádza dátum predaja, označenie tovaru, kúpnu cenu a údaje o prevádzkovateľovi.

3.2.4. Bezprostredne pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi buď písomne na adresu jeho sídla alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@adsafe.sk .

3.2.5. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho alebo prepravného listu alebo iného obdobného dokumentu, kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

3.2.6. Reklamácia zjavných vád tovaru, tj. Hlavne mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., Ktoré neboli viditeľné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je spotrebiteľ povinný uplatniť okamžite po ich odhalení, najvhodnejšie v deň prevzatia zásielky od prepravcu.

3.2.7. Podnikateľ je povinný prekontrolovať nepoškodenosť tovaru a všetky vady tovaru, tj. Hlavne mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., Ktoré neboli viditeľné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je podnikateľ povinný nahlásiť do 48 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu prevádzkovateľovi a to buď písomne na adresu jeho sídla alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@adsafe.sk .

3.2.8. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, najmä potom v prípade ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatnil v súlade s ods. 3.2.3. a 3.2.4. tohto článku obchodných podmienok.

3.2.9. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho (napr. V prípade neprítomnosti kupujúceho v mieste plnenia v čase uvedenom v ods. 3.2.2. Tohto článku obchodných podmienok) nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady spojené s opakovaným doručovaním a skladovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.2.10. Prevádzkovateľ umožňuje osobné prevzatie tovaru v showroomoch uvedených v čl. 2.5. ods. 2.5.1. týchto obchodných podmienok, a to podľa miesta uvedeného v objednávke. O dostupnosti a následné prítomnosti tovaru na danom showroome informuje prevádzkovateľ kupujúceho bez zbytočného odkladu po doručení objednávky, resp. po doručení tovaru na daný showroom. Ak neprevezme kupujúci tovar v danom showroome najneskôr v lehote siedmich (7) pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, je prevádzkovateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu vzniknutej škody.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom

4.1.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.1.2. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť potvrdenie o kúpe (dodací list), ktoré dostal spolu so zakúpeným tovarom, alebo tento všeobecný formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamácie. Vo formulári by malo byť uvedené aspoň meno a priezvisko kupujúceho, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

4.1.3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa v zákonnej 14 dňovej lehote sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle prevádzkovateľ oznámenia, že od zmluvy odstupuje.

4.1.4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy ďalej udeľuje prevádzkovateľovi predchádzajúci výslovný súhlas, aby tento začal s upravovaním tovar už pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Za upravenie tovaru podľa želania kupujúceho podľa tohto odseku sa s ohľadom na špecifický typ tovaru ponúkaného na stránkach internetového obchodu (tj. Sejfy a trezory) považuje najmä akákoľvek modifikácie či adjustácia tovaru oproti ponuke tovar uvedený na stránkach internetového obchodu alebo oproti štandardu v akom je tovar bežne dodávané výrobcom tovaru, poťažmo prevádzkovateľom, (tj. najmä v prípade zmeny rozmerov tovaru, zmeny vnútorného usporiadania tovaru, zmena počtu vnútorných schránok, zmeny farby oproti výrobcom či prevádzkovateľom štandardne ponúkaných farieb, vyvŕtanie dier do tovaru pre umiestnenie, spojenie či zavesenie tovaru do miestností, zmena strany otváranie dverí či umiestnenie zámku dverí, atď.).

4.1.5. Ak odstúpi spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. Spotrebiteľ je povinný tovar vhodne, tj. V súlade s podmienkami spotrebiteľom určeného prepravcu, dopravcu alebo držiteľa poštovej licencie, prostredníctvom ktorého bude tovar doručovaný späť prevádzkovateľovi, zabaliť pre jeho vrátenie späť prevádzkovateľovi, aby toto nebolo v priebehu prepravy poškodený či zničených; v opačnom prípade ručí prevádzkovateľovi za spôsobené škody. V prípade, že vrátený tovar nie je kompletný, je bez obalu alebo je preukázateľne použité či poškodené, má prevádzkovateľ voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody a je oprávnený si takto vzniknutý nárok na náhradu škody bez ďalšieho jednostranne započítať na pohľadávku spotrebiteľa voči prevádzkovateľovi na vrátenie kúpnej ceny . Prevádzkovateľ v takom prípade vracia spotrebiteľovi len takto zníženú kúpnu cenu.

4.1.6. Ak odstúpi spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, najneskôr však do 14 dní po odovzdaní (vrátenie) tovaru spotrebiteľom, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom ako je prijal, to neplatí v prípade dobierky, kde prevádzkovateľ poukazuje peňažné prostriedky výlučne na bankový účet spotrebiteľa uvedený v odstúpení.

4.1.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá.

4.1.8. Ak odstúpi spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, vracia mu prevádzkovateľ náklady na poštovné vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu zaslania tovaru, zvyčajne sumu vo výške ..., - Sk. Výšky vrátenej sumy vychádza z cenníka Gebrüder Weiss. V prípade, že spotrebiteľ doručil tovar osobne, náhrada mu nepatrí. V prípade, že spotrebiteľ vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkach, má nárok na vrátenie iba jedného poštovného. V prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru prevádzkovateľovi v plnom rozsahu kupujúci.

4.1.9. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a zašle napriek tomu tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa zaslaný späť spotrebiteľovi.

4.1.10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľmi darček, je darovacia zmluva medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý darček.

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom

4.2.1. Podnikateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť výlučne v prípadoch ustanovených týmito obchodnými podmienkami.

4.2.2. Prevádzkovateľ je podľa vlastného uváženia oprávnený umožniť podnikateľovi, ktorý o to písomne ​​prevádzkovateľa požiada, odstúpiť bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní po prevzatí tovaru. Umožní Ak prevádzkovateľ podnikateľovi odstúpiť v uvedenej lehote, potom podnikateľ berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru, ďalej ak nebude vrátený tovar v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, potom podnikateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takýto vrátenie tovaru spoplatniť, a to takú sumou, ktorá prevádzkovateľovi vykompenzuje náklady, ktoré sú potrebné vynaložiť na znovuuvedenie tovaru do predaja.

4.2.3. Podnikateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal; použitie zvyšné časti ustanovenia § 2110 sa vylučuje.

4.2.4. Neoznámil Ak podnikateľ prevádzkovateľovi vadu tovar včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

4.2.5. Z dôvodu ochrany práv podnikateľa ak je podnikateľ právnickou osobou a ak bude požadovať preplatenie dobropisu v hotovosti priamo na niektorom zo showroomov prevádzkovateľa, potom príslušná suma bude odovzdaná len osobám oprávneným konať za dotknutú právnickú osobu, tj. Štatutárnemu orgánu, alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

4.2.6. Ak odstúpi podnikateľ oprávnene od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, a to v stave v akom ho dostal od prevádzkovateľa . Podnikateľ nemá nárok na náhradu poštovného ani iných súvisiacich nákladov. Prevádzkovateľ, ak bude tovar v stave, v akom je prevádzkovateľ zaslal podnikateľovi, tovar prevezme a v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní po prevzatí tovaru od podnikateľa vráti podnikateľovi všetko, čo od neho dostal. V ostatných prípadoch tovar podnikateľovi na jeho náklady vrátia.

4.2.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý podnikateľmi darček, je darovacia zmluva medzi prevádzkovateľom a podnikateľom uzavretá s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy podnikateľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a podnikateľ je povinný spolu s tovarom prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý darček.

4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

4.3.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takýchto prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.3.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vtedy, ak došlo k výrazným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru, ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkané za chybnú cenu a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tj. zvýšenie ceny tovaru či zvýšenie nákladov na prepravu.

4.3.3. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich záväzkových vzťahov s prevádzkovateľom porušil akúkoľvek svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje na účely odstúpenie od zmluvy za správanie v zmysle § 2002 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4.3.4. Ak prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru (vrátane poštovného), ak už táto bola uhradená.

5. Práva z chybného plnenia

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka) a vo vzťahu k spotrebiteľovi tiež aj zákonom o ochrane spotrebiteľa.

5.2. Prevádzkovateľ zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä prevádzkovateľ zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré prevádzkovateľ alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie prevádzkovateľ uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy (okrem výnimiek uvedených v čl. 2.1. ods. 2.1.1. týchto obchodných podmienok),

  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti (okrem výnimiek uvedených v čl. 2.1. ods. 2.1.1. týchto obchodných podmienok) a

  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.3. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v zákonom stanovenej dobe, tj. Dvadsiatich-štyroch (24) kalendárnych mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

5.4. Práva z chybného plnenia môže kupujúci uplatniť u prevádzkovateľa na adrese jeho sídla. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy prevádzkovateľ dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

5.5. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ odporúča na tento účel predložiť najmä potvrdenie o kúpe (dodací list).

5.6. Kupujúci má povinnosť vytknúť prevádzkovateľovi vadu, teda dodať opis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.

5.7. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5.8. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii zo strany spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (5) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia zo strany spotrebiteľov vrátane odstránenia chyby bude prevádzkovateľom vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

5.9. Ak prevádzkovateľ reklamáciu neodmietne, vystaví kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ktorá bude obsahovať okrem iného identifikáciu prevádzkovateľa a kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka prevádzkovateľa.

5.10. Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva z chybného plnenia.

5.11. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je prevádzkovateľ povinný kupujúceho informovať, a to na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaje, podľa ktorého bude možné kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Prevádzkovateľ v tomto oznámení uvedie lehotu na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

5.12. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej prevádzkovateľom reklamovaný tovar, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí prevádzkovateľ kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

5.13. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenie majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného tovaru, ak táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane prevádzkovateľa.

5.14. Ak zistí Prevádzkovateľ počas skúmania oprávnenosti reklamácie alebo v priebehu odstraňovania reklamovanej vady, že za chybu nezodpovedá, Zhotoviteľ mu vyúčtuje cenu opravy a hotové výdavky (tj. Predovšetkým vrátane cestovných) v cenách obvyklých.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " nariadenie GDPR ") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu .

6.2 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

6.3. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie sú obsiahnuté v zásadách používania súborov cookies .

6.4. Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Ten kupujúcemu zasielame zakaždým, keď u nás nakúpi, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie kupujúci neodmietne. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby od kupujúceho a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa Heureka Shopping sro (IČ 24725382), ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky kupujúceho mu dotazník nebude ďalej zasielaný.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorenej kúpnej zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

7.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

7.3. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či doplňovať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknutá pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

7.4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom, tj. Robí voľbu českého práva. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5. Prevádzkovateľ je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prerokovanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej

04.09.17

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Provozovatel Internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.adsafe.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností ADSAFE, spol. s r.o., se…

Zobraziť celé

22.05.18

Podmínky ochrany osobních údajů   1. Základní ustanovení 1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se…

Zobraziť celé

23.06.13

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu ADSAFE.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ADSAFE, spol. s.r.o., IČ: 02009463, se sídlem…

Zobraziť celé

23.06.13

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu ADSAFE.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ADSAFE, spol. s.r.o., IČ: 02009463, se sídlem…

Zobraziť celé

08.09.17

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby. Cookie je…

Zobraziť celé

Yale
Burg Wächter
SentrySafe
GunVault
Charvát trezory
Rottner
Safetronics
ISS
Valberg
T-SAFE
Master Lock
Waldis
Peli Case
Megaline
Justra
Ecosafe
Brown Safe
Ajax
Tovar k porovnanie:0ks
Prodejna Praha - letní provoz: po-pá 9-14hod.
Mimořádná letní akce! Zadejte v košíku na www.adsafe.cz nebo .sk kód LETO24 a získejte slevu 3% :-).